เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
ติดต่อผู้ดูแลระบบที่ satit@mhesi.go.th
 Untitled Document
รายการ
ลงทะเบียนการขอรหัส License The 1 Book E-Library
ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล
ตารางอ้างอิง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บันทึกข้อมูลอุปกรณ์แท็บเล็ต
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ประกาศ
ประกาศ : แจ้งเปลี่ยน URL ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต เป็น www.satit.mhesi.go.th และยกเลิก URL www.satit.mua.go.th ตั้งแต่ วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป
ขยายเวลากำหนดระยะเวลาบันทึกระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ราคากลางเครื่องอ่านบัตรอิเล็คทรอนิกส์ ( Smart Card ) ของกระทรวง ICT หน้า 22
การยืนยันการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
การ EnCoding ตัวอักษรในไฟล์เป็น UTF-8 ก่อนนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ
ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ ให้ทำการ EnCoding ตัวอักษรในไฟล์โดยให้เลือกเป็น UTF-8 ก่อน แล้วจึงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ หรือในกรณีที่นำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว ถึงขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลแต่ไม่ปรากฏ Field ข้อมูลที่เป็นภาษาไทย ให้แก้ไขโดยก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลในระบบนั้นให้ทำการ EnCoding ตัวอักษรในไฟล์โดยให้เลือกเป็น UTF-8 แล้วจึงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบอีกครั้ง โดยสามารถดูขั้นตอนการ EnCoding UTF-8 ได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร ==> คู่มือการใช้ MS Excel หรือ คู่มือการใช้ MS Access
ดูทั้งหมด